Experiència investigadora

En aquesta pàgina podeu consultar les meves activitats relacionades amb la recerca:

  1. Tesi doctoral i treball de doctorat
  2. Participació en projectes finançats
  3. Articles de revista
  4. Capítols de llibre
  5. Altres publicacions
  6. Col·laboracions documentals
  7. Organització de jornades
  8. Comunicacions

 1. Tesi doctoral i treball de recerca de doctorat

— Arguimbau Vivó, Llorenç. “La informació científica i tecnològica: una perspectiva documental per observar, descriure, analitzar i difondre l’R+D+I”. Directora: M. Eulàlia Fuentes i Pujol. 198 p. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2010.

— Arguimbau Vivó, Llorenç. “Estudi de la informació especialitzada en Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) a Catalunya”. Directora: M. Eulàlia Fuentes i Pujol. 131 p. Treball de recerca de doctorat, Universitat Autònoma de Barcelona, 2006.

 2. Participació en projectes finançats

— “Creació de videotutorials en anglès per ensenyar a cercar informació”. Codi oficial: 2010MQD00136. Investigador principal: Dra. M. Eulàlia Fuentes Pujol (UAB). Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Durada: 2012.

— “Situación de los centros de documentación: rentabilidad y uso, condiciones laborales y formación de los documentalistas en los medios de comunicación autonómicos, provinciales y locales en las comunidades autónomas de Madrid, Galicia, y Catalunya”. Codi oficial: SEJ2007-67677. Investigador principal: Dra. M. Eulàlia Fuentes Pujol (UAB). Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Durada: 2008-2010.

 3. Articles en revista

— Arguimbau, Llorenç. “Global trends in research resources and scientific output in microbiology in Spain (1998–2007)”. International Microbiology, 2008, Vol. 11, p. 213-220. ISSN: 1139-6709. DOI: 10.2436/20.1501.01.63.

— Arguimbau, Llorenç. “La informació especialitzada en R+D+I a Catalunya”. QUIC&VECT: Quaderns d’inteligència competitiva, vigilància estratègica, científica i tecnològica, 2007 (2n semestre), Núm. 1, p. 44-50. ISSN 1888-7511.

— Arguimbau, Llorenç [et al.] “MERIDIÀ: un portal para la difusión de la ciencia desde una perspectiva integral y cooperativa”. El Profesional de la Información, 2009, Vol. 18, Núm. 5, p. 540-544. ISSN: 1386-6710.

— Arguimbau, Llorenç [et al.] “The MERIDIÀ web portal: How to study and disseminate Catalan science”. Contributions to Science, 2010, Vol. 6, Núm. 1, p. 75-79. ISSN: 1575-6343.

— Arguimbau, Llorenç [et al.] “El portal MERIDIÀ de l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans: anàlisi, promoció i difusió del coneixement científic català”. Coneixement i Societat, 2008, Núm. 15, p. 78-103.  ISSN: 1696-7380.

— Arguimbau, Llorenç. “El procesamiento documental de la información sobre Investigación en Cataluña”. Hipertext.net, 2004, Núm. 2. ISSN: 1695-5498.

— Arguimbau, Llorenç [et al.] “La recerca en ciència i tecnologia dels aliments a Catalunya (2000-2009): una aproximació a partir de fonts d’informació públiques”. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, 2011, Vol. 13, Núm. 2., p. 25-41. ISSN: 1137-7976. DOI: 10.2436/20.2005.01.56.

— Arguimbau, Llorenç; Alegret, Salvador. “Chemical research in the Catalan Countries: A brief quantitative assessment of the agents, resources, and results”. Contributions to Science, 2010, Vol. 6, Núm. 2, p. 215-232. ISSN: 1696-7380.

— Arguimbau, Llorenç; Fuentes, Eulàlia. “Tesis doctorales en España: análisis de la bibliografía específica y su accesibilidad”. Ibersid: revista de sistemas de información y documentación, 2009, p. 95-104. ISSN: 1888-0967.

— Arguimbau-Vivó, L.; Fuentes-Pujol, E.; Gallifa-Calatayud, M. “Una década de investigación documental sobre cienciometría en España: análisis de los artículos de la base de datos ISOC (2000-2009)”. Revista Española de Documentación Científica, 36(2): en007.

— Arguimbau, Llorenç; Ribera, Marc; Fuentes, Eulàlia. “La Web 2.0 en la gestión y la comunicación de información: una experiencia docente”. Scire: Representación y Organización del Conocimiento, 2011, Vol. 17, Núm. 2, p. 39-48. ISSN: 1135-3716.

— Fuentes, Eulàlia; Arguimbau, Llorenç. “Fuentes de información científica y tecnológica en Cataluña y España”. Lecciones del Portal de la Comunicación INCOM, UAB, Any 2008, Núm. 41.

— Fuentes, Eulàlia; Arguimbau, Llorenç. “I+D+I: una perspectiva documental”. Anales de Documentación, 2008, Vol 11, p. 43-56. ISSN: 1575-2437.

— Fuentes, Eulàlia; Arguimbau, Llorenç. “Las tesis doctorales en España (1997-2008): análisis, estadísticas y repositorios cooperativos”. Revista Española de Documentación Científica, 2010, Vol. 33, Núm. 1, p. 63-89. ISSN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2010.1.711.

— Guerrero, Ricard; Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara. “La ciència a Catalunya, País Valencià i Illes Balears”. L’Espill, 2007 (2n semestre), Núm. 26, p. 61-70. ISSN: 0210-587X.

 4. Capítols de llibre

— Ardanuy, Jordi; Arguimbau, Llorenç. “L’R+D en investigació literària”. Dins: Literatura, territori i identitat: la gestió del patrimoni literari a debat. Girona: Curbet Edicions, 2011, p. 219-236. ISBN: 978-849-39504-3-9.

— Arguimbau, Llorenç. “Gestió de la informació especialitzada en R+D+I”. Dins: Cobarsí-Morales, Josep; López-Borrull, Alexandre (coord.). Introducció a la informació i la documentació. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2009, pàg. 18-25. ISBN: 978-84-692-4634-4.

— Arguimbau, Llorenç. “L’Institut d’Estudis Catalans com a acadèmia de les ciències i les humanitats dels Països Catalans. Les revistes científiques a Catalunya”. Dins: Piqueras, M.; Ribas, C. (coord.) Pensament i ciència als Països Catalans. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2010, pàg. 143-155. ISBN: 978-84-92745-25-8.

— González-Sastre, Francesc; Arguimbau, Llorenç. “Introducció: els reports de la recerca i el sistema català de ciència i tecnologia”. Dins: Els Reports de la recerca de Catalunya (1996-2002). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2005, pàg. 7-60. ISBN: 84-7283-810-2.

— Guerrero, Ricard; Arguimbau, Llorenç. “Wissenschaft und Forschung in Katalonien = La ciència a Catalunya”. Dins: Eßer, Torsten; Stegmann, Tilbert D. (ed.) Kataloniens Rückkehr nach Europa 1976-2006 = Catalunya torna a Europa 1976-2006. Berlin: LIT-Verlag, 2007, p. 143-156. ISBN: 978-3-8258-0283-7.

 5. Altres publicacions

— Arguimbau, Llorenç. “Biblioteques, llibres i lectors: la cultura a Menorca entre la Contrareforma i el Barroc”. Item: revista de biblioteconomia i documentació, Any 2003, Núm. 35, p. 164-165. ISSN: 0214-0349. [Ressenya bibliogràfica].

— Arguimbau, Llorenç. “Observatori de la Recerca a Catalunya”. Frontissa, Any 2004 (abril), núm. 8, p. 6. ISSN: 1575-2534. [Nota].

 6. Col·laboracions documentals

— Castellet, Manuel; Hernández, Luis Javier; Portí, Joan (coord.). Libro blanco de la topología en España. Bellaterra: Red Española de Topología, 2004.

— Giralt i Raventós, Emili (dir). Contribució a una bibliografia per a la història de la ramaderia i la veterinària als Països Catalans. Barcelona: Universitat de Barcelona. Centre d’Estudis Històrics Internacionals: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 1996.

— Llebot, Josep Enric (ed.). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Institut d’Estudis Catalans, 2010. ISBN (Generalitat): 978-84-393-8615-5; ISBN (IEC): 978-84-9965-027-2.

— Molas, Joaquim (dir.). Any Rodoreda (1908-2008): memòria. Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda, 2010. ISBN: 978-84-92321186.

7. Organització de jornades

— Coordinació de les Primeres Jornades de Gestió de la Informació Científica (JGIC-2012). Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 12 i 13 d’abril de 2012.

— Coordinació de les Segones Jornades de Gestió de la Informació Científica (JGIC-2013). Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 28 de febrer i 1 de març de 2013.

8. Comunicacions

— Ardanuy, Jordi; Arguimbau, Llorenç. “L’R+D en investigació literària”. IV Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori. Espais Escrits, Barcelona, 15 de novembre de 2008.

— Arguimbau, Llorenç. “Existeix un sistema català d’R+D en Comunicació Social?“. Taula de Nova Recerca (TNR). Departament de Comunicació (Universitat Pompeu Fabra), Barcelona, 13 de desembre de 2012.

— Arguimbau, Llorenç. “Fonts d’informació científica”. Primeres Jornades de Gestió de la Informació Científica (JGIC-2012). Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 12 d’abril de 2012.

— Arguimbau, Llorenç. “La importància de publicar ciència en català: dades i orientacions per comunicar en un context global”. Jornada de difusió de l’activitat científica en català i els processos d’avaluació. Universitat d’Alacant, Alacant, 7 de juny de 2012.

— Arguimbau, Llorenç. “L’Observatori de la Recerca a Catalunya”. 9es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. Col·legi Oficial de Bibiotecaris-Documentalistas de Catalunya,  Barcelona, 25 i 26 de novembre de 2004. [Cartell].

— Arguimbau, Llorenç [et al.] “El portal MERIDIÀ del Observatori de la Recerca (OR-IEC): análisis, promoción y difusión del conocimiento científico”. VI Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la Investigación. Vigo, 11 de setembre de 2009.

— Arguimbau, Llorenç. “Presència internacional de les revistes científiques catalanes”. Terceres Jornades Catalanes de Revistes Científiques. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 4 de març de 2010.

— Arguimbau, Llorenç. “La producció i avaluació científica en Biblioteconomia i Documentació a Catalunya”. Taller AQU 2010: L’avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Barcelona, 28 de gener de 2010.

— Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara. “El portal MERIDIÀ de l’Observatori de la Recerca Catalana”. Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 3 de desembre de 2007.

— Fuentes, Eulàlia; Arguimbau, Llorenç. “Documentació aplicada i gestió personal de la informació: com treure el màxim partit dels documents i del Web 2.0”. V Jornada de professorat d’Intercampus. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 15 de maig de 2009.

— Fuentes, M. Eulàlia; Arguimbau, Llorenç; Ferran, Núria. “Evolució d’una assignatura virtual en una llicenciatura presencial: el cas de Documentació Aplicada com assignatura transversal”. III Jornada d’Innovació Docent. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 20 de setembre de 2006.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s